Soveltava hyvinvointiteknologia

Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso

Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa. Laadukas terveydenhuolto, monipuoliset rekisterit ja erilainen tutkimustoiminta luovat erinomaiset edellytykset biopankkitoiminnalle. Lisäksi suomalaiset ovat tutkimusmyönteisiä sekä halukkaita luovuttamaan näytteitä biopankkeihin. Suomeen perustettiin ensimmäiset biopankit vuonna 2014 ja sen jälkeen biopankkitutkimusten ja -suostumusten määrät ovat lisääntyneet nopeasti. Tavoitteena on että suomalaisissa biopankeissa on vuoteen 2020 mennessä jo yli 500 000 näytettä.

biopankkianssi2

Näytteen luovuttaminen biopankkiin on täysin vapaaehtoista ja sitä edeltää aina näytteenantajan kirjallinen suostumus. Vaikka biopankkitoiminta on tullut tutummaksi kansalaisille eri tiedotusvälineiden ja erilaisten infopisteiden kautta, on se kuitenkin tavallisten kansalaisten keskuudessa vielä verrattain tuntematonta. Päästäksemme tavoitteisiin ja saadaksemme riittävät näytekokoelmat laadukkaan biopankkitutkimuksen tueksi, on tiedottamista lisättävä edelleen. Yhtenä avaintekijänä tässä työssä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka voivat kertoa asiakkailleen biopankkisuostumuksesta ja siitä miten biopankkitoiminta edistää osaltaan mm. tulevaisuuden uusien lääkkeiden, hoitojen ja toimintamallien kehittämistä. Jotta nämä jo työelämässä olevat ja tulevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat tiedottaa asiakkaitaan, on heille oltava biopankkitoimintaan liittyvää laadukasta koulutusta. Tähän haasteeseen Savonian ammattikorkeakoulu on vastannut toteuttamalla valtakunnallisen biopankki-opintojakson (5 op). Opintojakso toteutettiin verkko-opintoina, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Savoniassa opintojakson suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat lehtori Anssi Mähönen sekä lehtori Sanna Kolehmainen. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen biopankin kanssa. Tämä opintojakso oli myös osana Itä-Suomen biopankkiekosysteemihanketta (A73545).

Toteutus oli ensimmäinen laatuaan koko Suomessa ja siihen ovat voineet osallistua kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä työelämässä olevat alan ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet. Opintojakso toteutettiin kesäopintoina 2018 ja sen suoritti yli 160 opiskelijaa ympäri Suomea. Pääasiallisesti osallistujat olivat ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, mutta mukaan mahtui myös yliopisto-opiskelijoita sekä muutama työelämän edustaja.

Toteutettu biopankki-opintojakso sisälsi kolme osaamistavoitetta. Tavoitteena oli, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata biopankkitoimintaa ja sen merkitystä terveydenhuollossa. Lisäksi tavoitteena oli, että opiskelija osaa ohjata potilaita/asiakkaita biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa sekä soveltaa biopankkitoimintaan liittyvää tietoa ammatillisessa toiminnassaan. Tavoitteisiin päästiin monipuolisen verkko-opetusmateriaalin avulla ja jakamalla opintojakso keskeisiin sisältöihin. Opintojakson keskeiset sisällöt käsittelivät biopankkitoimintaa sekä biopankkitutkimusta yleensä. Pääpaino oli Suomessa tapahtuvassa biopankkitoiminnassa, mutta oppimateriaalissa sivuttiin myös Euroopan tasolla tapahtuvaa toimintaa ja yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä sisältönä oli asiakkaan ohjaaminen biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi biopankkitoiminnan lainsäädäntöä sekä toimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä käsiteltiin opintojakson aikana.

Opiskelijat pääsivät kirjautumaan opintojaksolle kesäkuun alussa, jonka jälkeen heillä oli mahdollisuus tutustua materiaaliin haluamassaan tahdissa. Opintojakson eri osiot käsittelivät yllä mainittuja keskeisiä sisältöjä. Jokainen osio sisälsi välitestin, jonka avulla opiskelija pystyi varmistamaan oman oppimisensa sekä aihealueen riittävän osaamisen. Opintojakson lopussa oli sähköinen lopputentti, joka kartoitti koko opintojakson sisältöjen hallintaa. Lisäksi erilaiset keskustelualustat antoivat mahdollisuuden opiskelijoiden väliseen kommunikaatioon ja mielipiteiden vaihtoon.

 

Opibiopankki anssi1ntojakson toteuttaminen onnistui erittäin hyvin ja jaksosta saatu palaute oli kannustavaa ja positiivista. Suurin osa opiskelijoista (83%) koki, että he saivat paljon tai melko paljon lisätietoa biopankista ja sen toiminnasta. Lisäksi opintojakso koettiin mielenkiintoisena (98 % opiskelijoista oli joko täysin samaa mieltä tai lähes samaa mieltä).  Opiskelijoista 97% suosittelisi tätä opintojaksoa terveysalan toimijoille ja opiskelijoille. Opintojakson koettiin antavan myös hyvät valmiudet kertoa biopankkitoiminnasta muille.

Saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta on hyvä lähteä kehittämään opintojaksoa edelleen. Jatkossa opintojaksoa markkinoidaan laajemmin ja lisätään tarjontaa valtakunnallisesti. Lisäksi sen sisältöjä pyritään muokkaamaan, niin että ne vastaamaan paremmin erilaisten opiskelijoiden sekä eri alojen ammattilaisten tarpeita.

Anssi Mähönen
Lehtori Bioanalytiikka, FT Molekulaarinen lääketiede